K+

Lokalmat i Kongsvingerregionen – Inspirasjonsmøte

Dette er en møteplass for og med lokalmatprodusenter og –interessenter. En dag til inspirasjon, idégenerering, nettverk, og oppklaring.

Tema for dagen: Hvordan kan vi sammen styrke hverandre. Hvordan vi kan hjelpe lokalmatprodusenter med matfaglig bistand gjennom Kompetansenettverket for lokalmat og andre matfaglige tilbud. Se program

Facebook

Påmelding til kjersti@hkp.no innen tirsdag den 28.november grunnet lunsjbestilling. Arrangementet er gratis.

Velkommen!

Kva er lokalmat?

Med lokalmat meiner vi her matproduksjon og servering som er nær knytt til råvareprodusenten, anten på eigen gard, seter, utmark/fiskevatn eller i nærområdet. Produksjonen skal ha preg av handverk og vere av mindre omfang. Lokalmat dekkjer det som vi tidlegare har omtala som småskalamat.

Produksjon og servering av lokalmat har utfordringar som du må vere spesielt merksam på. Når det både er dyr og matproduksjon på same staden er det kort veg mellom reine og ureine område, og det kan lettare føre til forureining. Det er ofte produksjon av animalske produkt (t.d. kjøtt, mjølk) med lang haldbarheit og som har ein særskilt risiko for folkehelsa. God styring med råvarene frå eigen produksjon og god kontroll med eiga vasskjelde er viktig.

Med få personar til å fordele oppgåvene på, skal same person ha god nok kompetanse på mange område. Baserer du deg på å bruke tradisjonelle framgangsmåtar der kunnskapen er overførd mellom generasjonane, må du likevel ha nok kunnskap om grunnleggande hygiene og mikrobiologi til å kunne vurdere farane i produksjonen.

Kilde: Mattilsynet

Kategorier: Seminar |